1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja OÜ Minlomer (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

  1. Isikuandmete kogumine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe vahendusel.

2.2. Andmesubjekt annab andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil oma isikuandmeid, mida ta otse või kaudselt kodulehel teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

  1. Klientide isikuandmete töötlemine, turvalisus ja säilitamine

3.1. Andmetöötleja või volitatud töötleja võib vastavalt eesmärgile töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Riik;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Maksekaardi detailid.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

3.3.1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

3.3.2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

3.3.3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

3.3.4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Tellimuse töötlemine;

3.4.2. Kliendihaldus ja -tugi;

3.4.3. Finantstegevus, raamatupidamine;

3.4.4. E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3.5. Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Asjakohased isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale PayPal.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. E-poe volitatud töötlejad (näiteks andmemajutuse pakkuja, raamatupidaja) on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

3.8. Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

3.9. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist. Andmetöötleja säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui andmetöötlejal ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad (näiteks raamatupidamise seaduse alusel).

3.10. Andmetöötleja hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud.

  1. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kodulehel Minu konto all.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.4. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@memoplays.com.

4.5. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  1. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebilehel ja/või andmetöötleja e-posti kaudu.

5.3. Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, murede või ettepanekutega on võimalik ühendust võtta vastutava töötlejaga järgnevatel kontaktidel:

OÜ Minlomer (reg. 14828561)

Ehitajate tee 13-11

Tallinn 12612

Harju maakond

Eesti

info@memoplays.com